Hírlevél 2011. június

Az olvashatósághoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése a kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201106.pdf — PDF document, 960Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
Csévharaszton minden hónap 1. vasárnapján 16:30­kor
Vasadon minden hónap 4. vasárnapján 17 órakor
További rendszeres alkalmaink
Nyugdíjas kör – minden hétfőn 9 órától
Kisifi (14­18 év) – a hónap 2. és 4. péntekjén 18 órakor
Nagyifi (18­25 év) – a hónap 3. péntekjén 20 órakor
I
fjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 19 órakor
Egyéb alkalmaink
Tanévzáró Családi és Ifjúsági Istentisztelet – június 19.
Napközis Gyermektábor – június 20­25
Imádkozzunk
Gyülekezetünkért: azokért, akik rendszeresen részt vesz­
nek alkalmainkon, végzik szolgálataikat különféle tisztsé­
gekben, és munkálkodnak azért, hogy közösségünk meg­
maradjon, és azokért, akiket ezután szólít meg Isten Lelke.
Alkalmainkért:  melyeket azért hirdetünk meg, hogy mi­
nél többször és többféleképpen lehetőségünk legyen a Jé­
zus Krisztussal való találkozásra.
Betegeinkért: akik, testi­lelki fájdalmakat hordoznak, akik 
egyedül maradtak, akik gyászolnak.
Ami eddig történt...
Gyülekezetünk vezetése nevében szeretnénk tájékoztatást 
adni az elmúlt időszak pénzügyi és gazdasági tevékenysé-
géről. Monor, Monorierdő, Csévharaszt és Vasad területé-
ről 684 evangélikus testvért ismerünk név szerint, akik kö-
zül 432 nagykorú. Közülük azonban csak  127-en járultak 
hozzá anyagilag a fenntartási  költségekhez.  Legnagyobb 
részben   ők   azok,   akiknek   köszönhetjük  2010-ben  azt   a 
2.202.290,-Ft-ot,  amelyet  különböző  jogcímeken  befizet-
tek céljainkra. Ez az összeg soknak tűnik ugyan, ennek el-
lenére   kiadásainknak   csak   40%-ára   volt   elegendő   ez   az 
összeg.
Az elmúlt években több területen is igyekeztünk komforto-
sabbá tenni a körülményeket gyülekezetünkben azért, hogy 
mindazok,   akik   közénk   jönnek,   megfelelő   környezetben 
találkozhassanak   egymással   és   az   Úr   Jézus   Krisztussal. 
Ennek keretében  felújításra került a tető egy része,  ki-
alakítottunk egy vizesblokkot, és kifestettük a gyüleke-
zeti termet
. Mindezek kicsik lépések ugyan, de szüksége-
sek ahhoz, hogy működhessünk.
Mindezek mellet sok egyházi jellegű feladatot is végzünk. 
A  színvonalas  hitoktatás,   a   gyermekek   táboroztatásá-
nak támogatása, új közösségi alkalmak bevezetése nők-
nek, férfiaknak és fiataloknak, a hívek látogatása
, és a 
folyamatos kapcsolattartás
, ami szintén költségekkel jár.
Amit idén szeretnénk...
...folytatni a gyülekezet építését mindkét értelemben.
Szeretnénk   új   alkalmakat   beindítani.   Ezek   sorában  havi 
rendszerességgel  játszóházat  szerveznénk  gyermekek 
számára, illetve a harmincas korosztály részére keresünk 
találkozási lehetőséget.
Emellett szeretnénk, ha újabb helységet tudnánk használ-
hatóvá tenni. Gyülekezeti  házunkban három  helység vár 
arra, hogy használatba vegyük. Ennek következő lépése az 
iroda kialakítása lenne, hiszen jelenleg csak a gyülekezeti 
teremben  tudjuk fogadni  azokat, akik ügyeik intézésére, 
vagy csak beszélgetésre felkeresik a lelkészt, és ez bizony 
nem a legideálisabb erre.
Kérjük, támogassák gyülekezetünk további  szolgálatait  
lehetőségeikhez   mérten   adományaikkal,   vagy  
szakmunka felajánlásával. - Köszönjük!
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti és vasadi 
evangélikusok hírlevele
2011. június
A hónap igéje:
Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg 
szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.
Példabeszédek könyve 11,24
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre gondnok
Telefon: (20) 8244915
Szeretném,   ha  ebben   az   új   formában  havonta  megjelenhetne  hírlevelünk,  és  így 
tartalmában talán szerényebb formában, de rendszeresebben adhatna tájékoztatást 
gyülekezetünk   életéről.  E   próbaszám   alapján   kérnénk   visszajelzéseiket 
elérhetőségeinken.
A   következő   számot  július   első   hetében   szeretnénk   eljuttatni   a   testvérekhez, 
melyben magyarázatot olvashatnak a fenti szimbólumhoz.
background image
Lélekre várva
Az idén eléggé későre esett Pünkösd 
ünnepe. Sokáig kellett várnunk, mire 
eljuthattunk ehhez a fontos naphoz.
Fontos, mert ez éltet bennünket. Jé­
zus   tanítványai   hiába   találkoztak   a 
feltámadott Úrral, hiába érinthették 
meg sebeit, hiába látták dicsőséges 
mennybemenetelét, félelemben éltek 
mindaddig, míg meg nem kapták azt az ajándékot, melyről 
maga   Jézus   ígérte   meg:  „elküldöm   nektek,   akit   Atyám 
ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruház­
tattok mennyei erővel.” (Lukács 24,49) Természetesen Jé­
zus   itt   a   Szentlélekre   utal,   akinek   eljövetele   után   arról 
olvasunk, hogy „az Úr pedig napról napra növelte a gyü­
lekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47)
Istennek enélkül az ajándéka nélkül az egyház (és benne 
gyülekezetünk) nem lenne sehol. Ez a Lélek ébreszthet hi­
tet bennünk  ott és akkor, ahol és amikor akarja. Jézus a 
szélhez hasonlítja a Szentlelket: nem lehet korlátok közé 
szorítani, sem erőszakkal megszerezni. – Viszont szüksé­
günk van rá. Lételemünk, amely nélkül csak vegetálunk, de 
nem tölthetjük be emberi hivatásunkat.
Az ember teremtésénél ezt írja a Biblia: „megformálta az 
ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte 
orrába. Így lett az ember élőlénnyé. (1Móz 2,7) Személyes 
és gyülekezeti életünknek tehát egyaránt feltétele az, hogy 
részesüljünk abban a Lélekben, amely Istentől származik.
Gyülekezetünkben  évente többször is felmerül  a kérdés: 
mit kellene tennünk ahhoz, hogy  mindenféle értelemben 
megerősödjünk? A válasz: betelni Isten Szentlelkével.
Igaz, hogy ez nem a mi erőlködésünkön múlik. Nem mi 
keressük meg és vesszük birtokba, de várjuk, sőt, kérjük!
A tanítványok Jézus parancsának engedelmeskedtek, ami­
kor együtt, közösen várták a megígért Szentlelket.
Húsvét és Pünkösd elmúltával ne fejezzünk be semmit! Ne 
a szünet, a „lazulás” jöjjön el számunkra, hanem Isten Lel­
ke, aki betölt és új életre indít minket, amelyben mi is na­
ponta átélhetjük csodáit és szeretetét, és küldetésünket be­
töltve végezzük szolgálatunkat az emberek között.
Konfirmáció 2011.
Az   idén   is   Pünkösd   ünnepéhez   kapcsolódik   fiataljaink 
Konfirmációja. A keresztség szentségében Istentől kapott 
drága ajándék  kölcsönös  megerősítése;  ez részünkről hi­
tünk megvallásában, Isten részéről pedig áldásában.
Hat fiatal állt az oltár elé, hogy tanúságát adja annak, hogy 
megismerte és vállalja evangélikus­keresztyén egyházunk 
tanítását. 
Békés Alexandra, Búzás Balázs, Gyenes Balázs 
és Selmeczi Zoltán Ádám Monorról, Csákvári Bálint Mo­
norierdőről,  
Nánai Erika  pedig Vasadról lett gyülekeze­
tünk hitvalló tagja.
A kétéves felkészülés nem csak arról szólt, hogy minél ala­
posabb tárgyi tudásra tegyenek szert a fiatalok, hanem ar­
ról is, hogy kialakulhasson egy olyan közösség, amely ké­
pes (legalább részben) megmaradni, és alapjává lenni egy 
újabb ifjúsági közösségnek. Jó látni, hogy erre van remény, 
és többen közülük már most nyitottak arra, hogy önkéntes 
szolgálatot vállaljanak zenei, illetve technikai területen.
Isten áldása legyen életükön, és töltse be őket erejével!
Őrizze meg őket minden kísértésben, hogy életük és 
szolgálatuk áldássá lehessen mások számára!
Adja nekik Urunk, irgalmából és kegyelméből,
hogy sose feledkezzenek meg arról,
amire Krisztus megváltó kegyelméből eljuthattak.
Egyházkerületi találkozó – Aszód, Evangélikus 
Gimnázium 2011. május 21.
Egyházunk   minden   évben   megrendezi   azokat   a 
találkozókat, melyet egy témában, egy időben, de három 
helyszínen   szerveznek   az   Kerületek.   Gyülekezetünk   az 
Északi   Evangélikus   Egyházkerület   tagjaként   az   aszódi 
programra   volt   hivatalos.  Egyházmegyénk   busza   hamar 
megtelt, így mi öten külön utaztunk. Ezt azonban cseppet 
sem   bántuk,   hiszen   lehetőségünk  volt   útközben 
beszélgetni. A nap  programja színesnek ígérkezett, hiszen 
egy örökzöld témát dolgoztunk fel több szempontból is, ez 
pedig a SZABADSÁG.
A felvezető előadásban  Sztojanovics András  adta meg az 
alaphangot Pál apostol egy rövid, de annál klasszikusabb 
mondatával, miszerint: Szabadságra vagytok elhíva. (Gal  
5,13)
  Ezt   követően   a   pódiumbeszélgetésen   több 
nézőpontból is feszegették a szabadság kérdését dr. Balás 
István
  jogász,   egyetemi   docens,  dr.   Zacher   Gábor 
toxikológus   főorvos,  Ittzés   István  nyugalmazott   lelkész, 
akik Balicza Iván kérdéseire válaszoltak.
A finom és bőséges  ebéd után  a mintegy ezer résztvevő 
négy   tematikus   csoport   közül   választhatott   érdeklődési 
körének   megfelelően:  a  lutheri   teológia   oldaláról  dr. 
Fabiny   Tibor
  világi   teológus,   egyetemi   tanár,   a 
függőségek   kérdésében  dr.   Zacher   Gábor  főorvos,   a 
cigánymisszió eredményei alapján Győrffi Mihály lelkész 
és   a   Filadelfia   gyülekezet   cigány   tagjai,   a   nemzeti 
kisebbségek közötti hitélet megélésének nehézségeiről és 
örömeiről   pedig  Lajtos   János  lelkész   és  Tuhárszkyné 
Ilona
  vezetett   beszélgetést   a   gimnázium   különböző 
helyszínein.
A nap záró istentiszteletén  dr. Fabiny Tamás  püspök  úr 
hirdette Isten igéjét,  majd  Benczúr László  egyházkerületi 
felügyelő, és a nap szervezője, Blatniczky János Dániel az 
Egyházkerület   missziói   felelőse  bocsátotta   útjára   a 
résztvevők sokaságát.
Jó volt együtt lenni, jó volt gazdagodni, és jó volt a sok 
régi   ismerőssel   találkozni   Budától   Kölcséig, 
Salgótarjántól Dabasig. Köszönjük a lehetőséget  minden 
szervezőnek és a házigazdáknak: az aszódi gyülekezetnek, 
valamint   az   Aszódi   Evangélikus   Gimnáziumnak   és 
igazgatójának,  
dr. Roncz Bélának, aki egyben az Észak-
Pest megyei egyházmegye felügyelője.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031