Alapkő 2010/1. Húsvét

2010/1. Húsvéti szám

Alapko 2010 husvet.pdf — PDF document, 421Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A
LAPKİ
 
A Monori Evangélikus Egyházközség lapja 
2010/1. szám 
 
 
Bódás János 
Feltámadott 
Zeng-bong a húsvéti harang, 
s mint millió fehér galamb, 
ujjongva röppen szét a hang 
előzni gondot, bánatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Tavaszi szél repes, dalol, 
fő kacag az avar alól, 
fa a fának, hegy a völgynek 
adja tovább a szózatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Feslı levél errıl susog, 
kicsiny és nagy legátusok 
viszik a nagy hírt szerteszét: 
nem maradt sírban a Halott, 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Ne sírj özvegy, ne sírj árva, 
nincs a sír örökre zárva, 
ölelheted még boldogan, 
ki egy idıre itt hagyott… 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Ne sírjatok édesanyák, 
a síron túl egy új világ, 
tökéletes öröm árad, 
és semmi meg nem rothad ott… 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Ujjongj béna, szegény, beteg, 
virulni fog még életed, 
gazdag leszel, ép és erıs, 
jövıd Krisztusra bízhatod: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Halld meg te is, küzdı magyar: 
bús sorsod éje nem takar, 
higgy annak, ki örökre él, 
s felkél, majd fényes szép napod! 
– Feltámadott! Feltámadott! 
 
Húsvéti hit lobogj, lobogj, 
s minden szívet egy hitbe fogj, 
ez a szegény, beteg világ 
higgye a boldog szózatot: 
– Feltámadott! Feltámadott! 
Ujjongj szívem, dalolj remény! 
Él Krisztus, s Benne élek én, 
nem ijeszt halál, sem pokol: 
porrá lesz bár szívünk, agyunk, 
feltámadunk! Feltámadunk! 
 
 
„Mond, te kit választanál?” 
Az István, a király címő rockopera nyitányának kérdésével 
köszöntöm a kedves olvasót. 
Az idei április sokak számára talán nem is a húsvét-
ról szól majd leginkább, hanem az országgyőlési választá-
sokról.  A  kisebb  és  nagyobb  pártok  egymást  túllicitálva 
értékelik az elmúlt nyolc év kormányzását, és határozzák 
meg  a  következı  négy  (vagy  több)  évre  azt  az  irányt, 
amely  –  véleményük  szerint  –  képes  lesz  kivezetni  Ma-
gyarországot  a  gazdasági  válság  okozta  nyomorúságból. 
„Világmegváltó”  gondolatok  feszülnek  egymásnak:  meg-
szorítás/elvonás  kontra  gazdaságfejlesztés.  Azt  mondják, 
egyszerőbbé és átláthatóbbá kell tenni a kormányzást és a 
különbözı területek finanszírozását, és csökkenteni kell a 
korrupciót. (Mindeközben  újabb és  újabb  képviselı  kerül 
gyanúba  különbözı  ügyletek  miatt  egyik  vagy  másik  ol-
dalon…) 
 
background image
Mi, választópolgárok ezalatt próbálunk eligazodni az 
ígéretekben, próbáljuk eldönteni, hogy „ki hazudik  keve-
sebbet”, hogy kire, melyik pártra bízzuk életünket, jövın-
ket a következı négy évre. Ki lesz képes megvalósítani az 
ígéreteit? Ki az, aki miniszter(elnök)ként, képviselıként a 
mi érdekeinket, az ország érdekeit kívánja szolgálni, és ki 
az, akit csak a saját, személyes érdekei vezérelnek? 
Választók és jelöltek. – Nagy a felelısség mind a két 
oldalon. 
Felrémlik egy régi választás képe. Egy ember áll kö-
zépen.  Róla  kell  dönteni.  A  legdemokratikusabb  módon: 
szavazással. A jelenlévık egyenlı eséllyel és egyenlı súly-
lyal  mondhatnak  véleményt.  A  szavazás  eredménye  pe-
dig szinte egyhangúan: halál. 
Az  a  program,  amelyet  İ  képviselt,  nem  nyerte  el  a 
választók tetszését. Az, amit hirdetett, nem volt elég meg-
gyızı.  A  hatalom  könnyen  állította  a  maga  oldalára  a 
szavazókat,  és  hozta  meg  a  számukra  kívánatos  ered-
ményt – és nincs ez  másként ma sem. Sem a politikában, 
sem az élet más területein. A demokrácia szabálya: a több-
ség dönt. 
A jó döntéshez nem elég az érzelmeink vagy a szim-
pátiánk  alapján  felemelni  a  kezünket  vagy  behúzni  az  x-
et. Ahhoz tisztán kellene látni, rendelkezni kellene a szük-
séges ismeretekkel, és ıszinteségre lenne szükség minden 
oldalon. Ezek nélkül bábok maradunk. 
Lehet jól választanunk? Van esélyünk arra, hogy nem 
válunk mások játékszerévé? Van lehetıségünk arra, hogy 
felelıs,  a  közösségért  élı  és  munkálkodó  vezetıket  talál-
junk és válasszunk? Találunk még olyanokat, akik Kossuth 
Lajoshoz,  Széchenyi  Istvánhoz,  Deák  Ferenchez
  hasonlóan 
nem  élısködnek  a  népen,  hanem  azt  vallják,  hogy  tehet-
ségüket és/vagy vagyonukat azért kapták, hogy azzal az 
ország népének felemelkedését szolgálják? 
Eszébe  jut-e  a  választóknak  és  jelölteknek,  hogy  egy 
döntéshez lehet segítséget is kérni? Eszébe jut-e valakinek, 
hogy  Isten  szeretete  azt  jelenti,  hogy  a  boldogságunkat 
akarja?  Felteszi-e  magának  valaki  azt  a  kérdést,  hogy  mi 
Isten szándéka velünk? Az Isten nélküli döntés és válasz-
tás  vajon  milyen  eredményre  vezet,  milyen  vezetıket  ad 
népünknek? 
A fent említett régi szavazásban a megvezetett embe-
rek  Jézust,  az  Isten  Fiát  ítélték  el  nagy  buzgalmukban. 
Ugyanebben  a  buzgalomban  mi  mit  dobunk  el  magunk-
tól?  Foglalkozunk  a  választásokkal,  a  gazdasági  helyzet-
tel,  a  közbiztonsággal,  a  „cigánybőnözéssel”,  közben  pe-
dig  nem  vesszük  észre  a  közöttünk  lévı,  értünk 
kampányoló  Jézust,  aki  Isten  szeretetét  hozta  el  nekünk. 
Ha pedig Isten szeret bennünket, akkor a javunkat akarja, 
és azért cselekszik. Azt akarja, hogy békességünk, boldog-
ságunk  és  megelégedett  életünk  legyen.  Az  erre  vezetı 
utat mutatja nekünk, és azon akar vezetni. 
A választásunk azonban nem csak egy kormányról és 
a következı négy évrıl szól. Nem egy döntésrıl, amelyet 
–  ha  tévedtünk  –  négy  év  múlva  felülvizsgálhatunk  és 
megváltoztathatunk.  A  választás  Istennel  való  kapcsola-
tunkról  szól.  Arról,  hogy  vele  vagy  nélküle  döntünk-e  és 
élünk,  hogy  saját  országunkat  és  dicsıségünket  építjük-e 
vagy az övét? 
Ebbe a nehéz, már-már reménytelen helyzetbe húsvét 
üzenete hoz világosságot. Isten  megoldást kínál az ı  Fiá-
ban,  aki  a  halált  legyızte,  és  harmadnapra  feltámadt, 
hogy mindenki, aki hisz benne, vele együtt gyıztes lehes-
sen. 
„…elıtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az át-
kot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”
 (5Móz 
30,19b.) 
Selmeczi Lajos Péter 
lelkész 
 
 
Röviden egyházközségünk 2009. és 2010. évi gazdálkodásáról 
Mindig örömmel tölt el, ha az 
Alapkı hasábjain számot 
adhatok  egyházközségünk  múltbéli  gazdálkodásáról  és 
jövıbéli  terveirıl,  hiszen  múltja  van  annak,  aki  számot 
ad, és a jövıbe néz, aki tervezni kész. 
 
Bevételek 2009-ben 
Egyházközségünk  összes  bevétele  a  2009-es  évben 
6 739 141  forint  volt,  652 173  forinttal  több,  mint  az  elızı 
évben, amely örvendetes hír mindannyiunk számára. 
Bevételeinkbıl 2 185 930 forintot gyülekezeti tagjaink 
szolgáltattak.  Ebbıl  egyházfenntartói  járulékként  674 500 
forintot,  persely-adományként  484 930  forintot,  általános 
és céladományként 585 350 forintot, harangozási hozzájá-
rulásként  15 000  forintot,  továbbítandó  adományként 
181 150 forintot, míg a temetı fenntartására 245 000 forin-
tot kaptunk. 
Egyházfenntartói  járulékot  nyolcvankét  testvérünk 
fizetett, sajnos közel harminccal kevesebben, mint egy év-
vel korábban, amelyet minden bizonnyal a gazdasági vál-
ság hozzánk is elérı hatásaként kell értelmeznünk. Az át-
lagos  éves  hozzájárulás  befizetı  személyenként  8 226 
forint volt. 
Gazdálkodásunk  révén  84 958  forint  bevételt,  míg  a 
tizenkét  éves  személygépkocsi  értékesítésébıl  158 100  fo-
rint bevételt realizáltunk. 
A gyülekezeti tagoktól és a gazdálkodásból származó 
saját bevétel csak az összes bevétel harminchat százalékát 
biztosította,  így  a  külsı  anyagi  támogatásokat  a  tavalyi 
évben  sem  nélkülözhettük.  Ennek  értéke  4 081 039  forint 
volt,  amelybıl  országos  egyházi  támogatásként  2 490 000 
forint,  az  amerikai  Los  Alamos-i  testvérgyülekezettıl 
399 387  forint  érkezett,  a  hitoktatás  állami  segítségeként 
background image
811 652  forintot  kaptunk,  a  monori  Önkormányzat  pedig 
380 000  forinttal  támogatta  a  feladataink  ellátását.  A  mő-
ködésünkbıl  eredı,  átfutó  tételekbıl  229 114  forint  bevé-
telünk volt 2009-ben. 
Az egyházközség Presbitériuma és a magam nevében 
e lap hasábjain  is Isten áldását kérve fejezem ki  köszöne-
temet  valamennyi  evangélikus  testvérünknek  és  a  külsı 
szervezeteknek  az  elmúlt  évben  nyújtott  anyagi  támoga-
tásukért. 
 
Kiadások 2009-ben 
A  2008.  évi  2 040 690  forint  záró  pénzmaradványunk 
és  a  2009.  évi  6 739 141  forintos  bevételünk  együttesen 
8 779 831 forint  összegben  biztosították a 2009. évi kiadá-
sainkat, amelynek teljes összege 8 439 829 forintot tett ki. 
A  kiadások  közül  meghatározó  tételt  jelentenek  az 
egyházi szolgálat (lelkészi, kántori és kisegítı személyzet) 
illetményei  és  a  kapcsolódó  törvényes  terhek,  e  kiadások 
tavaly együttesen 2 800 459 forintot tettek ki. 
A  kiadások  második  jelentısebb  csoportját  az 
1 593 832 forint értékő felhalmozási célú kiadások jelentet-
ték, amelynek keretében a gyülekezeti házban és a temp-
lomban  1 563 982  forint  értékben  felújítást  végeztünk  el, 
megvalósítva  korábbi  elképzeléseinket  a  tetı  megújításá-
val és egy kulturált vizesblokk kialakításával, míg a temp-
lomban egy új szınyeg került megvételre 29 850 forint ér-
tékben. 
Költségeink  harmadik  csoportját  a  mőködési  költsé-
geink jelentik, amelyek 2009. évben 1 295 361 forintot  tet-
tek  ki.  Ebbıl  a  dologi  kiadások  (templom,  gyülekezeti 
ház,  lelkészlakás  főtése,  világítása,  takarítása)  költsége 
816 122  forint  volt,  míg  479 239  forint  volt  az  eszközállo-
mány (gépjármő, templom, gyülekezeti ház) mőködtetési 
költsége. 
A  kiadások  negyedik  csoportját  a  belmissziói  kiadá-
sok  (temetıfenntartás,  ifjúsági  tábor  költségei)  jelentették 
731 192 forint összegben. 
A  kiadások  ötödik  csoportját  a  továbbítandó  bevéte-
lek  (levont  járulékok,  egyházmegyei  hozzájárulások,  of-
fertóriumok, szupplikáció stb.) tették ki 418 985 forint ösz-
szegben. 
A kiadások utolsó tételét lelkészünk kölcsöntámoga-
tása  jelentette  1 600 000  forint  értékben,  amelyet  a  Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház biztosított számunkra, és 
amely  az  elkövetkezendı  években  a  visszafizetése  révén 
biztosítja majdani bevételeinket. 
 
A 2010-es költségvetés 
Az idei évre a tavalyihoz hasonló szerkezető, 5 651 584 fo-
rint bevételi és 5 252 584 forint kiadási fıösszegő költség-
vetést hagyott jóvá a Presbitérium márciusi 1-jei ülése, és 
ezt a március 14-ei Közgyőlés is elfogadta. 
Bevételeink  közül  az  egyházközségünk  tagjaitól,  tá-
mogatóitól  származó  bevételek  összegét  2 750 000  forint-
ban, a gazdálkodásból származót 222 500 forintban, a kül-
sı támogatást 2 215 000 forintban, az átfutó tételek értékét 
286 584  forintban  határoztuk  meg,  míg  a  kölcsöntörlesz-
tésbıl 177 500 forint gyarapítja bevételeinket. 
A tervezett 5 252 584 forint összes kiadás közül az il-
letményekre  és  közterheire  összesen  3 179 584  forintot,  a 
dologi  kiadásokra  1 310 000  forintot,  a  továbbítandó  téte-
lekre  228 000  forintot,  belmissziói  kiadásokra  235 000  fo-
rintot, míg a gyülekezeti ház felújításának folytatására to-
vábbi 300 000 forintot kívánunk fordítani a 2010-es évben. 
 
A Presbitérium kérése 
Kérjük testvéreinket és támogatóinkat, hogy ez évi felaján-
lásaik  során  a  tavalyi  évet  meghaladó  hozzájárulással  se-
gítsék  egyházközségünket  céljainak  megvalósításában, 
lelki és anyagi gyarapodásában! 
A  Presbitérium  ıszintén  reméli,  hogy  az  idei  évben 
egyre  több  testvérünk  és  egyre  több  alkalommal  éli  át  a 
szertartásaink  és  alkalmaink  nyújtotta  élményeket,  me-
lyek  a  hitbeli  gyarapodás  mellett  adományozásra  is  ösz-
tönzik majd ıket. 
A  folyamatos  kiadásaink  fedezetének  megteremtése 
céljából  mellékeljük  az  egyházfenntartói  járulék  vagy 
adományaik  befizetésére  szolgáló  csekket,  bízva  abban, 
hogy kérésünk találkozik olvasóink szándékaival! 
Duchaj Sándor, a Számvevıszék elnöke
Rendelkezzen adója 1+1 százalékáról! 
A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035. 
A Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány 
adószáma: 18691951-1-13. 
background image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapkı – A Monori Evangélikus Egyházközség lapja 
Szerkesztı: Vitális Judit (judit.vitalis@lutheran.hu) 
Felelıs kiadó: Selmeczi Lajos Péter lelkész 
Készült saját sokszorosításban. 
Terjesztés Monor, Monorierdı, Csévharaszt és Vasad területén. 
A címlapon MS mester Feltámadás címő festménye látható. 
Minden jog fenntartva!
 
Monori Evangélikus Egyházközség 
Lelkészi Hivatala 
2200 MONOR, Bajza u. 2. 
Telefon: (29) 410-108, (20) 824-4902 
E-mail: monor@lutheran.hu 
Hivatali idı: 
szerda: 16
00
–18
00 
 * péntek: 8
00
–10
00
 
Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági tábor 
Nagybörzsöny, 2010. június 21–25. 
Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk fiataljait az idei évben 
is közös táborozásra a festıi szépségő Nagybörzsönybe. Az együtt 
töltött  napokon  az  éneklés,  beszélgetés,  erdei  túrázás,  vonatozás, 
filmvetítés és játék mellett Isten igéjére is figyelünk. 
Jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve hittanórán lehet. 
A részvételi díj 20 000 Ft/fı – egy családból több gyermek ese-
tén 15 000 Ft/fı –, melynek elsı részletét (5 000 Ft) a jelentkezéssel 
együtt kell befizetni. 
Szeretettel várjuk a gyerekeket erre a nagyszerő lehetıségre! 
Andi néni, Lajos bácsi 
Ünnepi istentiszteletek 
Április 1., nagycsütörtök 
Monor 18.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Április 2., nagypéntek 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Monor 18.00: passióolvasás 
 
Április 4., húsvét ünnepe 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Monorierdı 15.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Április 5., húsvét második napja 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Vasad 17.00: istentisztelet 
 
Május 23., pünkösd ünnepe 
Monor 10.00: konfirmációi istentisztelet 
úrvacsorával 
Monorierdı 15.00: istentisztelet úrvacsorával 
 
Május 24., pünkösd második napja 
Monor 10.00: istentisztelet úrvacsorával 
Vasad 17.00: istentisztelet 
 
Június 20. 
Monor 10.00: tanévzáró istentisztelet 
úrvacsorával 
 
 
Istentiszteletek év közben 
Monor,  evangélikus  templom:  minden  va-
sárnap  és  ünnepnap  10  órakor;  a  hónap  elsı 
és harmadik vasárnapján, illetve ünnepnapo-
kon  úrvacsorával;  minden  hónap  harmadik 
vasárnapján családi és ifjúsági istentisztelet 
Monorierdı, katolikus kápolna: minden va-
sárnap  és  ünnepnap  15  órakor;  a  hónap  elsı 
vasárnapján, illetve ünnepnap úrvacsorával 
Csévharaszt,  Petıfi  Sándor  u.  104.:  minden 
hónap elsı vasárnapján 16 óra 30 perckor 
Vasad,  református  templom:  minden  hónap 
negyedik  vasárnapján  és  egyházi  ünnepeink 
második napján 17 órakor
 
Egyházunk a világhálón 
Monori Evangélikus Egyházközség: monor.lutheran.hu 
Magyarországi Evangélikus Egyház: www.evangelikus.hu 
Evangélikus Élet: www.evangelikuselet.hu 
Luther Kiadó: www.lutherkiado.hu 
Betlehem Monoron 
2010. június 26–28. 
Amerikai  testvérgyülekezetünk  küldöttsége  látogat  el  hozzánk  a 
nyáron. Az új-mexikói Los Alamosban mőködı Bethlehem Evan-
gélikus-Lutheránus  Gyülekezet  (www.bethluth.com)  tagjai  már 
több éve támogatják gyülekezetünket. Lelkészük, Bruce Kuenzel és 
felesége,  Cynthia  tavaly  részt  vett  templomszentelési  évfordulón-
kon, tanévzáró istentiszteletünkön és nyári táborunkon. 
Június 26. és 28. között – európai körútjuk zárásaként – a gyü-
lekezet 8–12 fıs küldöttsége érkezik közénk, hogy személyesen is 
találkozzon a Monori Evangélikus Egyházközség tagjaival. Ez idı 
alatt  napközben  közös  alkalmakon  lehetünk  együtt  vendégeink-
kel, akik esténként családoknál lesznek elszállásolva. 
Kérjük, hogy azok, akik szívesen otthonukba fogadnának egy-
két vendéget két éjszakára, azok jelezzék ezt a lelkészi hivatalban. 
Amit  kérünk:  két  éjszakára  szállás,  reggeli (esetleg vacsora), tisz-
tálkodási lehetıség. 
Várjuk a jelentkezéseket!
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031