Hírlevél 2011. július

Az olvashatósághoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése a kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201107.pdf — PDF document, 889Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
Csévharaszton minden hónap 1. vasárnapján 16:30­kor
Vasadon minden hónap 4. vasárnapján 17 órakor
További rendszeres alkalmaink
Nyugdíjas kör – Júliusban szünetel
Kisifi (14­18 év) – a hónap 2. és 4. péntekjén 18 órakor
Nagyifi (18­25 év) – a hónap 3. péntekjén 20 órakor
I
fjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 19 órakor
Imádkozzunk
Gyülekezetünkért: azokért, akik rendszeresen részt vesz­
nek alkalmainkon, végzik szolgálataikat különféle tisztsé­
gekben, és munkálkodnak azért, hogy közösségünk meg­
maradjon, és azokért, akiket ezután szólít meg Isten Lelke.
Alkalmainkért:  melyeket azért hirdetünk meg, hogy mi­
nél többször és többféleképpen lehetőségünk legyen a Jé­
zus Krisztussal való találkozásra.
Betegeinkért: akik, testi­lelki fájdalmakat hordoznak, akik 
egyedül maradtak, akik gyászolnak.
Testvérgyülekezetünkért:  a los alamos­i Betlehem gyüle­
kezet tagjaiért, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat a 
tűzvész miatt. 
Amit júniusban megköszönünk...
A sok fénymásoláshoz való hozzájárulást  Iványiné Pecze 
Mariannának és Boros Odette-nek.
Mindazok   segítségét,   akik   tevékenyen   hozzájárultak   a 
Napközis Tábor megvalósításához. A program összeállítá-
sát  Selmecziné Fazekas Andreának.  Az előadásokat  Já-
vorszki   Tímeának,   Márton   Zoltánnak,   Trincsi  Andreá-
nak
 és Vitális Nórának. A szombati ebédet Szabó Károly-
nak
. Amerikai vendégeinkről való egész heti gondoskodást 
Kovács Endrének.
Köszönjük a szülőknek  a  süteményeket,  a  gyümölcsöket 
és az italokat, amelyekkel hozzájárultak a gyerekek ellátá-
sához.
Bár   a   hét   elején   eldugult   a   csatorna,   sikerült  találnunk 
szakembert, aki gyorsan és szakszerűen elhárította a prob-
lémát.
Köszönjük   azoknak   a   fiataloknak   a   munkáját,   akik 
igyekeznek minél több helyre eljuttatni hírlevelünket.
Amit júliusban szeretnénk...
Hírlevelünk kiadását, és eljuttatását minél több címre.
A temetőt rendbe tenni. - Kérjük, hogy aki segíteni  tud 
benne, jelezze elérhetőségeinken.
Aktualizálni címjegyzékünket. - Kérjük, hogy jelezzék, ha 
rossz címre megy a Hírlevél.
Kérjük, támogassák gyülekezetünk további  szolgálatait  
lehetőségeikhez   mérten   adományaikkal,   vagy  
szakmunka felajánlásával. - Köszönjük!
Keresztek és körök (magyarázat a logóhoz)
A Hírlevél elején található ábra – mely elképzelésem sze-
rint gyülekezetünk logója is lehetne – a Jézus Krisztusban 
való egységet szimbolizálja. A négy kis kör a keresztekkel 
a négy településen (Monor, Monorierdő, Csévharaszt és 
Vasad) lévő evangélikusok közösségeit jelenti, akik egy 
egységben vannak a gyülekezetben. (Nevezzük most hiva-
talos nevén: Monori Evangélikus Egyházközségnek.) Ami 
mindent – kicsit is és nagyot is – meg kell hogy határoz-
zon, a Jézus Krisztus keresztje a középpontban.
Gondoljunk   erre,   amikor   meglátjuk   ezt   a   jelképet,   és 
imádkozzunk   azért,   hogy   valóban   így   is   legye   ez   az 
életünkben.
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti és vasadi 
evangélikusok hírlevele
2011. július
A hónap igéje:
Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
Máté evangéliuma 6,21
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre gondnok
Telefon: (20) 8244915
Szeretném,   ha  ebben   az   új   formában  havonta  megjelenhetne  hírlevelünk,  és  így 
tartalmában talán szerényebb formában, de rendszeresebben adhatna tájékoztatást 
gyülekezetünk   életéről.  Továbbra   is   várjuk  visszajelzéseiket   elérhetőségeinken.
A következő számot augusztus első hétvégéjén szeretnénk eljuttatni a testvérekhez, 
melyben tájékoztatást adunk a 2012-ben esedékes általános tisztújításról.
background image
A gazdag ember és Lázár (Lukács 16,19­31)
A  gyermektábor  hetében 
Nehémiás
 
könyvét 
olvastuk.   Ez   a   könyv 
Isten   hűségéről   szól   és 
arról   az   elhívásunkról, 
hogy bízzunk Istenben és 
olyan   életet   éljünk,   ami 
Istent dicsőíti.  A gazdag 
ember és Lázár történeté-
nek   hasonló   dolog   áll   a 
középpontjában. (...)
Itt egy történet egy gazdag emberről, akinek minden meg-
van   az   életben   és   a   szegény   Lázárról,   akinek   semmije 
sincs. Valami egészen váratlan történik, amikor meghal-
nak. Lázár dicsőséges helyre kerül, Ábrahám mellé, a gaz-
dag férfi pedig a pokolba kerül, hogy ott várja az utolsó 
ítéletet. Egy nagy szakadék választja el őket  egymástól, 
amin senki nem juthat át. Miért kap Lázár ekkora megbe-
csülést? Hogy került oda a nagy szakadék? Miért lehetet-
len átjutni rajta? (...)
A történetben van egy valami, ami Lázárnak van, de a gaz-
dag embernek nincs. Lázárnak van neve és a neve azt je-
lenti: „Isten megsegít”. Életében Lázár bízott abban, hogy 
Isten meg fogja segíteni. Ez az egész történet kulcsa. Ami-
kor Jézus elmeséli a történetet, akkor ezzel azt kérdezi az 
emberektől (és tőled): „Te kibe helyezed a bizalmadat?”
Lázár Istenben bízott. A gazdag ember  pedig  önmagában 
és a pénzében. A Biblia erre a „bálványimádás” szót hasz-
nálja. A bálványimádás azt jelenti, hogy valakiben, vagy 
valamiben jobban bízunk, mint Istenben. Az első parancso-
lat azt mondja: „Ne legyen  más istened.” Isten azért adta 
ezt a parancsolatot nekünk, mert szeret minket. Mert van 
egy súlyos probléma akkor, ha más istenekben bízunk. (...)
A gazdag ember önmagában és a pénzében bízott. Elszige-
telte magát a körülötte lévő emberektől. Soha nem látta 
meg a kapujában a szegény embert. Amíg életben volt, ad-
dig elég jól tudta így irányítani a dolgokat. Azután hirtelen 
olyan helyzetben volt, ahol már nem ő irányított. Nem tu-
dott semmit tenni önmagáért és nem tudott segíteni a test-
vérein sem. Nem tudott átmenni a nagy szakadékon, mert 
még elképzelni sem tudta soha azt a kegyelmet, amire Lá-
zárnak egész életében támaszkodnia kellett.
Amikor   a   gazdag   ember   arra   utasítja   Ábrahámot,   hogy 
küldje el Lázárt – először vízzel, majd azért, hogy figyel-
meztesse a testvéreit – a gazdag ember még mindig azt fel-
tételezi, hogy utasításokat adhat. Még mindig önmagában 
bízik. Ez egy nagyon amerikai bűn. A mi országunkban 
van egy amolyan „én meg tudom csinálni” jellegű felfo-
gás, ami sok szempontból nagyon jó. „Dolgozz sokat, csak 
bírd ki és akkor elérhetsz bármit.” A baj csak akkor van, 
amikor   ezt   nem   tudjuk,   vagy  nem   akarjuk   megcsinálni, 
vagy ha hibázunk – akkor nincs senki, akitől segítséget 
kérhetünk. A gazdag ember magára marad a nagy szaka-
dékkal, amit ő maga épített.
Jézus azért mondja el nekünk ezt a kis történetet, hogy el-
gondolkoztasson bennünket, hogy hova is helyezzük a mi 
bizalmunkat. Megmutatja nekünk a gazdag ember butasá-
gát és arra hív minket, hogy Istennel egy bizalmon alapuló 
kapcsolatunk legyen a hitben. (...)
Ez a történet arra hív minket, hogy bízzunk a szerető és 
hűséges Istenben. Arra hív minket, hogy bízzunk Istenben, 
aki szeret minket, aki törődik velünk ebben az életben és 
aki végezetül üdvözölni fog minket mennyei  otthonunk-
ban.
Egy   rövid   verssel   szeretném   befejezni   Nehémiástól.   Ez 
nem tartozott a megtanulandó versek közé ezen a héten a 
táborban, de ez az egyik kedvenc versem a Bibliából egé-
szen gyermekkorom óta. Ez a kis vers megtartott engem jó 
időkben és rossz időkben. Átsegített életem talán legnehe-
zebb időszakain. Ez a vers Nehémiás 8, 10: „Az Úrnak 
öröme a ti erősségetek.”
Isten áldjon meg benneteket örömmel, adjon nektek erőt – 
ma, és az ezután következő időben. Ez lesz számunkra az 
Úr Evangéliuma.
Anne Morawski
(elhangzott 2011. június 26-án, a monori evangélikus templomban)
Anne   hazautazása 
után   értesített   ben-
nünket,   hogy   test-
vérgyülekezetünk 
tagjai   nagy   bajban 
vannak.   Egész   Los 
Alamost   evakuálni 
kellett,   mert   körül-
zárta   az   erdőtűz. 
Arra   kérnek   bennünket,   hogy   gondoljunk   rájuk   és 
imádkozzunk értük! Szükségük a mi segítségünkre is!
Tanévzárás és Napközis tábor
Június a tanév vége, de egyben a nyári szünet kezdete is. 
Június 19­én tartottuk Tanévzáró Családi és Ifjúsági Isten­
tiszteletünket   a   monori   templomban,   ahol   hálát   adtunk 
Urunknak az elmúlt tanévért, és köszöntük meg azok mun­
káját, akik a tanév során foglalkoztak gyermekeinkkel és a 
fiatalokkal: 
Kanczler Klára a csévharaszti iskolában, illet­
ve a monori gyermekotthonban, 
Selmecziné Fazekas And­
rea az Ady úti Iskolában, Csévharaszton, illetve a gyüleke­
zeti hitoktatásban, 
Vitális Nóra Eszter pedig az ifjúság kö­
rében végzett értékes munkát.
Nem sok idő volt a pihenésre, mert hétfőn már meg is kez­
dődött a napközis táborunk, mely egészen szombatig tar­
tott.   A   téma,   melyet  a   résztvevők   három   korcsoportban 
dolgoztak fel, Nehémiás története, aki a fogságból vezette 
haza népét, hogy újra felépítse Jeruzsálem városát. A bibli­
ai történet mellett a tábor résztvevői megismerkedhettek 
olyan   híres   sportolókkal   is,   akik   nem   titkolták   a   Jézus 
Krisztusban való hitüket, hanem vállalták a róla való ta­
núskodást.
Az idősebbek  és fiatalabbak  az ének, a zene, valamint a 
történetek meghallgatása és feldolgozása mellett sok más 
érdekes   és   hasznos   dolgot   kipróbálhattak.   Lehetőségük 
volt agyagozni, gyöngyöt fűzni, cserepet festeni, kirándul­
ni, illetve minden nap sportolni is.
A tábor szombaton zárult egy Családi Nap keretében, ahol 
a gyerekek beszámoltak szüleiknek, valamint az érdeklő­
dőknek mindarról, ami a héten történt,  hogy azután egy 
közös ebéddel búcsúzzunk el egymástól.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031