Hírlevél 2011. augusztus

Az olvashatósághoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése a kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201108.pdf — PDF document, 533Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
Csévharaszton minden hónap 1. vasárnapján 16:30­kor
Vasadon minden hónap 4. vasárnapján 17 órakor
További rendszeres alkalmaink
Nyugdíjas kör – Augusztusban szünetel
Kisifi (14­18 év) – a hónap 2. és 4. péntekjén 18 órakor
Nagyifi (18­25 év) – a hónap 3. péntekjén 20 órakor
I
fjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 19 órakor
Tervezett alkalom
Tanévnyitó istentisztelet – szept. 4­én, vasárnap 10 órakor
Imádkozzunk
Gyülekezetünkért és alkalmainkért: azokért, akik szívü­
kön viselik közösségünket, rendszeresen részt vesznek al­
kalmainkon, végzik szolgálataikat különféle tisztségekben, 
és munkálkodnak azért, hogy közösségünk megmaradjon, 
és azokért, akiket ezután szólít meg Isten Lelke.
Nyaralókért és a családokért: akik a munka fáradalmait 
igyekeznek kipihenni, és akik készülnek az új tanévre.
Betegeinkért: akik, testi­lelki fájdalmakat hordoznak, akik 
egyedül maradtak, akik gyászolnak.
Amit júliusban megköszönünk...
Az adakozó testvéreket, akik támogatták gyülekezetünket.
A szakmai tanácsokat és a felajánlott munkákat a tervezett 
felújítással kapcsolatban.
Amit augusztusban szeretnénk...
Az esős időjárás júliusban nem tette lehetővé a temetőben 
tervezett munkát, de ez nem jelenti azt, hogy lemondtunk 
róla. A hónap elején mindenképpen megcsináljuk. Kérjük, 
hogy kísérjék figyelemmel a munkát, és amennyiben szí-
vesen bekapcsolódnak, jelezzék felénk.
Folytatjuk Gyülekezeti Házunk felújítását is, ahol fűtés és 
elektromos korszerűsítés mellett a Gyülekezeti Terem mel-
letti kis iroda festését és használatbavételét tervezzük az 
ősz folyamán.
Kérjük, támogassák gyülekezetünk további  szolgálatait  
lehetőségeikhez mérten adományaikkal, vagy szakmun-
ka felajánlásával. - Köszönjük!
Általános tisztújítás 2012.
Egyházi törvényeink szerint 2012-ben jár le a mandátuma 
azoknak   a   tisztségviselőknek   és   presbitereknek,   akiket 
2006-ban választottak gyülekezeteink közgyűlései  és az 
erre   felhatalmazott   képviselők,   hogy   irányítsák   egyházi 
életünket a különböző egyházkormányzati szinteken (egy-
házközség/gyülekezet,   egyházmegye,   egyházkerület,   or-
szágos egyház).
Ahhoz, hogy az elkövetkező hat évre olyan evangélikuso-
kat   tudjunk   felkérni,  illetve   megválasztani   a   különböző 
tisztségekre, akik lelkiismeretesen tudják elvégezni a rá-
juk bízott feladatot, már most el kell kezdeni a közös gon-
dolkodást és tervezést.
A felügyelői, gondnoki, pénztárosi, jegyzői, ellenőri fel-
adatok mellé aktív presbiterekre is szükség van Monor, 
Monorierdő, Csévharaszt és Vasad területéről, akik szíve-
sen tevékenykednek Isten népéért, és a gyülekezet jövőjé-
ért.
Már megint egy újabb csekk...?
Kérjük   a   testvéreket,   hogy   ne   érezzék   tolakodásnak   az 
újabb csekket! Célunk, hogy mindenki a saját lehetőségei 
szerint   tudja   támogatni   gyülekezetünket   –   akár   több 
részletben is. - Használják fel belátásuk szerint.
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti és vasadi 
evangélikusok hírlevele
2011. augusztus
Szeretném, ha ebben az új formában havonta megjelenhetne hírlevelünk, és így tar-
talmában   talán   szerényebb   formában,   de   rendszeresebben   adhatna   tájékoztatást 
gyülekezetünk   életéről.   Továbbra   is   várjuk   visszajelzéseiket   elérhetőségeinken.
A következő számot szeptember első hétvégéjén szeretnénk eljuttatni a testvérekhez.
A hónap igéje:
Jézus Krisztus mondja:
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik nektek.”
Máté evangéliuma 7,7.
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre gondnok
Telefon: (20) 8244915
background image
Isten valóban mindenható?
Nagy Isten állj mellénk! – Ezt a szalagcímet több ame-
rikai  újság is írta, a New  Yorkot és Washingtont ért 
terrortámadások   után.  Az   emberek   szívéből   szóltak. 
Most   a   norvég   merényletek   után   hasonló   érzéseik 
támadnak   az   embereknek.   Hol   voltál,   Istenem?   – 
kérdezhetik   továbbá   a   kétségbeesett   emberek,   akik 
isteni   beavatkozást   vártak   volna   a   bajban. 
Beszélhetünk   valóban   Isten   mindenhatóságáról? 
Forrás: evangelisch.de, evangelikus.hu / Horváth-Bolla 
Zsuzsanna
A gyász és a sokk ezekben a napokban Norvégiában mér-
hetetlen. De nem csak náluk: az egész világon tehetetlen-
ség   és   megfoghatatlanság   uralkodik   a   kettős   merénylet 
(Oslo és Utøya-sziget).
Az oslói evangélikus dóm a gyász fontos helyszínévé vált. 
Ide jönnek az emberek, hogy virágaikat  letegyék, imád-
kozzanak  az  áldozatokért   és  kicseréljék  véleményüket   a 
megfoghatatlanról. „Hogyan hagyhatja ezt az Isten?” – ez 
az egyik leggyakrabban feltett kérdésük.
Ezt teszik fel az emberek minden katasztrófakor. „Hol vol-
tál szeretett isten Eschedénél?” Ezt a címet adta egy bulvár 
újság 1988 júniusában, miután a Wilhelm Conrad Röntgen 
ICE   vonatai   Eschedénél   101   embert   ragadott   magával a 
halálba. Az utasok, akik akkor az első kocsikban majdnem 
sérülésmentesen megúszták a balesetet, később a követke-
zőképpen nyilatkoztak az újságíróknak: „Isten mentett meg 
a haláltól.” Azok hozzátartozói, akik a kocsik roncsai kö-
zött lelték halálukat, ezzel szemben kétségbeesve kérdez-
ték: „Miért tette ezt velünk az Isten? Miért nem akadályoz-
ta meg a katasztrófát? Nem tudta volna az utolsó pillanat-
ban valahogyan behúzni a vészféket?”
„Hol volt az isten – Isten mellettünk volt!” Ez két teljesen 
különböző állítás ugyanabban a katasztrófában. Egyik ol-
dalon a gyötrő kérdés Isten mindenható hatalmáról, másfe-
lől pedig bizalommal teli imádság. itt egy filozófiailag, lo-
gikailag megoldhatatlan probléma, amott pedig egy hitval-
lás. (...)
Hit Istenben, az Atyában és a Mindenhatóban
Amikor láttuk a felhőkarcolókból kiugráló embereket, ak-
kor Wolfgang Huber nyugalmazott püspök a következőket 
mondta: „nem eshetünk mélyebbre, mint Isten kezébe”.
Ezekben a hetekben mindig csend van a mindenhatóság 
teológiája   körül.   És   mégis:   minden   keresztény   hitvallás 
megfogalmazza azt, hogy Isten mindenható. Az Apostoli 
Hitvallásban is ez áll: „Hiszen egy Istenben, Mindenható 
Atyában, Mennynek és Földnek teremtőjében.” (...)
Elviselhetetlen logikai ellentmondások
Minden   bizonnyal   ennek   az   antik   korban   azonban   volt 
egyfajta történelmi jelentősége a más vallásokkal és gon-
dolati áramlatokkal szemben. Ez támaszt jelentett a mono-
teizmus számára, az egyetlen igaz Istenbe vetett hit számá-
ra, a görög és római isteni mennyországok rendezetlen vi-
szonyaiban, ahol maguk az istenek is, a magasabb életfor-
mák is harcoltak egymással. De a modern ember számára 
Isten mindenhatóságának fogalma túl  sok elviselhetetlen 
logikai ellentmondást hordoz.
Azt ugyanis nem lehet logikailag kizárni, hogy Isten maga 
felelős az okozott szerencsétlenségért. Isten a bibliai ala-
pok szerint szabad embereket teremtett. Miért és hogyan 
kellene őket mégis irányítania és saját felelősségüket két-
ségbe vonnia?
A logika tehát csődöt mond, ha az emberek válogatás nél-
kül   és   igazságtalanul   válnak   áldozatokká.   „Miért   éppen 
én” – ezt a kérdést azonban nem lehet megválaszolni, csak 
cselekedettel: Segítséggel, odafordulással és vígasszal.
„Minden lehetséges Istennél”
Isten   mindenhatósága   az   Újszövetségben   (ellentétben   az 
Ószövetséggel) nem központi fogalom. Vannak visszafo-
gott formulák: „Istennél minden lehetséges” (Mk 10, 27). 
A keresztény hit fordulópontja nem az omnipotencia kér-
dése, ugyanis ez az Isten Fiában üldözötté vált, elítélték és 
meg is feszítették – és tette ezt maga az isten, az emberek 
iránt  érzett szeretetből. A közelség az emberekhez, nem 
pedig a felettük lévő uralom: ez az ő dimenziója.
Hans Jonas, zsidó filozófus és szerző, akinek édesanyját a 
koncentrációs táborban ölték meg, 1984-ben kemény kon-
zekvenciát vont le a holokauszt milliónyi zsidó áldozatá-
nak kapcsán. Egyszer s mindenkorra kihúzta Isten minden-
hatóságát a gondolatai közül. Sok keresztény azonban hisz 
minden ellenére a mindenhatóságban. Mások azonban in-
kább a szeretet, a bizalom és a védettség fogalmait tartják 
fontosabbnak az életükben.
További írások, gondolatok és vélemények olvashatók a té-
mában a 
 oldalon.
Szívesen olvasnánk gyulekezetunk tagjainak a véleményét 
is, melyet a  
  címre, vagy levelezőlis-
tánkra, a 
 címre várunk.
A szeretet Istene – gondolatok tragédiák kapcsán
Egy­egy   kritikus   élethelyzetben,   súlyos   betegség,   nehéz 
szociális helyzet, gyász, vagy egy egész országot megren­
dítő tragédia alkalmával sokakban fogalmazódik meg kér­
dés: Miért engedheti meg ezt Isten, ha mindenható és sze­
reti az embert? Az utóbbi időben két esemény gondolkod­
tatott el  a témában. Az egyik júniusban történt, amikor 
Pfundt Imre tragikus haláláról értesültem. A szűkebb és tá­
gabb családdal való jó viszony szinte személyessé tette a 
szörnyűséget. A másik július végén történt Norvégiában, 
ahol előbb a fővárosban robbantott bombát egy fiatalem­
ber, majd pedig az Utoya szigetén összegyűlt fiatalok kö­
zött kezdett érthetetlen mészárlásba.
Ilyen, és ehhez hasonló helyzetekben első reakció a döbbe­
net. Keressük az okokat, amik előidézték a szörnyűséget. 
Kérdezzük az embert, és kérdezzük Istent: miért nem aka­
dályozta meg senki, hogy ide jussanak életek és sorsok? 
Hol van ilyenkor Isten szeretete?
Önkéntelenül is azon kezdek gondolkodni, hogy mit ront­
hattam el? Hol, miben vétkezhettem? Mikor tértem le a he­
lyes útról, hogy annak ez lett a következménye?
Sokan keresnek válaszokat, hogy megérthessék a történte­
ket, mert sokkal könnyebb elviselni valamit, ha tudjuk az 
értelmes okát, mint kétségek és bizonytalanságok között. 
Különösen igaz ez Istennel kapcsolatban, amikor rábízzuk 
magunkat, követni próbáljuk parancsait. Naponta kérjük a 
segítségét, megtartó kegyelmét – hol van ilyenkor? Miért 
nem segít/segített?
A válaszhoz azonban nem elég 
kérdezni.   Kérdéseink   sokszor 
előre   megfogalmazzák   azt   a 
választ,   amit   hallani   szeret­
nénk. Isten azonban csak akkor 
szólal meg, ha lecsendesedik a 
lelkünk,   és nem  saját, emberi 
válaszainkat,   hanem   az   Ő 
hangját   akarjuk   meghallani. 
Akkor ahelyett, amit elveszítet­
tünk, azt láthatjuk meg, amink 
van: Isten kegyelmes szeretetét, 
amely   nem   enged   mélyebbre   esni,   mint   az   Ő   keze.   Ő 
mellettünk van, és megtart bennünket.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031