Hírlevél 2012. május

Az olvashatósághoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése a kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201205.pdf — PDF document, 2807Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
További rendszeres alkalmaink
Nyugdíjas kör – minden hétfőn 9­11 óra között 
Kisifi (14­18 év) – a hónap 2. és 4. péntekjén 18 órakor
Nagyifi (18­25 év) – a hónap 3. péntekjén 18 órakor
I
fjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 19 órakor
Éva kör – a hónap 2. szerdáján 18 órakor
Ádám kör ­  a hónap 3. szerdáján 18 órakor
Játszóház – a hónap 3. szombatján 10 órakor
Fiatal Felnőttek Köre – a hónap 3. szombatján 15 órakor
Tervezett alkalmak
Pünkösd ünnepe/Konfirmáció – május 27,
vasárnap 10 órakor
Tanévzáró/Templomszentelési/Centenáriumi Hálaadó 
Nap – június 17­én, vasárnap 10 órától
Gyülekezeti Napközis Tábor – június 18­23 között.
Imádkozzunk
Új presbitereink és tisztségviselőink szolgálatáért.
Gyülekezetünk jelenéért és jövőjéért.
Az előttünk álló ünnepekért és alkalmakért.
Amit áprilisra megköszönünk...
Az ifjúság kezdeményezésével és vezetésével nagytakarí-
tást tartottunk a Gyülekezeti Házban és a Templomban.
Amit májusban-júniusban szeretnénk...
Folytatjuk Gyülekezeti Házunk felújítását is, ahol fűtés és 
elektromos korszerűsítés mellett a Gyülekezeti Terem mel-
letti kis iroda festését és használatbavételét tervezzük az 
ősz folyamán.
Emellett az új presbitérium vezetésével folyamatosan ki-
sebb-nagyobb   munkákkal   haladunk,   ahogy   lehetőségünk 
engedi.
Centenárium 2012.
Csodálatos év az idei, hiszen arról emlékezhetünk meg, 
hogy éppen 100 éve annak, hogy elődeink B
ARTOS
 P
ÁL
 pé-
teri lelkész szolgálata idején 
DR
. L
EHOTZKY
 A
NTAL
 felügye-
lő,  P
ÁLL
  I
STVÁN
  gondnok,  M
ESKÓ
  I
STVÁN
  pénztáros   és 
K
AISER
 K
ÁROLY
 jegyző vezetésével megszervezték és elin-
dították útján a Monori Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Fiókegyházat
.
Ebből az alkalomból Hálaadó Napon   emlékezünk meg 
2012. június 17-én, melyre szeretettel hívjuk és várjuk 
gyülekezetünk minden régi és új tagját!
10 órakor  ünnepi istentisztelet keretében adunk hálát az 
elmúlt 100 évért, a 73 éves templomért, valamint a ma-
gunk mögött hagyott tanévért, és felszenteljük azt az em-
léktáblát, mely azoknak a lelkészeknek a neveit őrzi, akik 
közöttünk szolgáltak ezen idő alatt.
Legyen emlékük és szolgálatuk áldott!
Az istentisztelet után pedig terített asztal mellett folytat-
hatjuk a beszélgetést, mindazokkal, akiket már jól isme-
rünk, vagy akikkel már nagyon régen találkoztunk. Ünne-
peljük együtt Istenünk 100 éven keresztül is megtartó 
szeretetét és kegyelmét!
  Kérjük, hogy akik számára ma 
is fontos, hogy ez a kis közösség létezzen, és végezze azt 
a szolgálatot, melyet az mindenség Ura rábízott, támogas-
sa adományával céljaink megvalósítását
.
Kérjük, hogy aki szeretne eljönni,
de segítségre van szüksége,
jelezze a Lelkészi Hivatalban, vagy pres
 
 bitereinknél!
 
 
Aki pedig a vendéglátáshoz szeretne hozzájárulni, süte-
ménnyel, itallal vagy más felajánlással, azt is köszönettel 
fogadjuk.
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti 
és vasadi evangélikusok hírlevele
2012. május
Már megint egy újabb csekk...?
Kérjük   a   testvéreket,   hogy   ne   érezzék   tolakodásnak   az   újabb 
csekket! Célunk, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint tudja 
támogatni gyülekezetünket – akár több részletben is. - Használják 
fel belátásuk szerint.
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre felügyelő
Telefon: (20) 8244915
A hónap igéje:
Az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem 
elvetendő, ha hálaadással élnek vele.
Timóteushoz írt 1. levél 4,4.
background image
Vers
       Ady Endre: Volt egy Jézus
Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.
Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.
Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csúfolók.
Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.
Járj köztük, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.
Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szíved,
De én-szívem egészen tied.
Albertirsa   –   2012.   május   9-én   az   irsai   evangélikus 
templomban este 18 órakor kezdődő közgyűlésen a Dél-
Pest   Megyei   Egyházmegye   tisztújítási   ügymenete 
lezárult. Erdélyi Csaba, a tisztújítást irányító bizottság 
elnöke kihirdette, hogy a gyülekezetek presbitériumai a 
következő hat évre újra megerősítették szolgálatában 
Krámer György esperest és Bak Péter felügyelőt. 
Kustra Csaba
Ezt követően a közgyűlés titkos szavazással megválasztot-
ta az egyházmegye új tisztségviselőit és az egyes munka-
ágak felelőseit:  Pintér Mihály  espereshelyettest,  Dobro-
volni Máté
 másodfelügyelőt, Erdélyi Csaba gazdasági fe-
lelőst, Selmeczi Lajos Péter evangélizációs és missziói fe-
lelőst,   valamint  Csadó   Balázs  ifjúsági   felelőst.   Krámer 
György esperes megköszönve a bizalmat kihirdette, hogy 
az  ünnepélyes  iktatás  2012. június 3-án  vasárnap  dél-
után   4   órakor
  lesz   a   pilisi   evangélikus   templomban, 
melyre szeretettel várják a gyülekezetek tagjait.
Presbitereket választottunk és iktattunk – Vitális Nóra
Az   idei   évben   vált   esedékessé   Evangélikus   Egyházunk 
törvénye szerint az általános tisztújítás. 
Istenbe  vetett  bizalommal, lelkesedéssel, de félő  szívvel 
indultam templomba március 11-én. Ugyanis ezen a napon 
kerültek megválasztásra az istentiszteletet követő közgyű-
lésen gyülekezetünk presbiterei és tisztségviselői. Sokunk-
nak fejtőrést okozott, hogy kinek a neve mellé tegye az 
„X”-t, hiszen az eddigi 21 fős presbitérium száma lecsök-
kent 13 főre. 
A beiktatásunkra március 25-én került sor. Az istentisztelet 
keretén belül tett eskütétel után rövid szeretetvendégségre 
gyűltünk össze gyülekezeti termünkben. 
Szívem akkor nyugodott meg igazán, mikor átvettem és 
belelapoztam a Szabó Lajos által szerkesztett Tarts, Uram, 
a   kezedben
  című   könyvbe,   aminek   első   oldalán   a 
következő igét olvastam:
Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én  
választottalak titeket...” (Jn 15,16)
Hálás szívvel gondolok elöljáróim szolgálatára, köszönet 
nekik a sok munkáért, ami tettek az elmúlt évek alatt. Bí-
zom benne, hogy továbbra is aktív tagjai maradnak gyüle-
kezetünknek!
Kérem   Istent, 
hogy   Szentlelke 
adjon erőt, hitet és 
hűséget   presbiteri 
szolgálatunk   be-
töltéséhez!
Megválasztott 
presbiterek   és 
tisztségviselők:
Duchaj Sándor - a számvevőszék elnöke
Iványiné Pecze Marianna – pénztáros
Kamocsay Ildikó 
Kanczler Klára
Karsai Jánosné
Kovács Endre – felügyelő
Márton László – gondnok
Pintér Anna Mária
Trincsiné Márton Zsuzsanna 
Veresné dr. Kispál Ágnes – jegyző
Vitális István
Vitális Nóra Eszter
Isten valóban mindenható? ­ Trincsi Laura
2012.   április 
28-án,   szom-
baton
  az   ifjú-
ság   kezdemé-
nyezésével   ál-
modtunk   egy 
nagyot,   össze-
hívtuk a gyüle-
kezet   apraját-
nagyját és neki-
láttunk a gyüle-
kezeti   házunk 
és   templomunk   helyiségeinek   alapos   rendbetételéhez, 
takarításához. Az Úr megáldotta a napunkat, 9 órára sokan 
összegyűltünk (32-33 fő) a gyülekezeti ház udvarán és egy 
közös imádság után kezdtük meg a munkát. Kitakarítottuk 
a templomot, a sekrestyét, 
rendbe  
raktuk  
gyülekezeti   házunk   két 
használaton
 
kívüli 
helyiségeit,   berendezési 
tárgyait.
 
Kezdetben 
hosszúnak   tűnt   a   lista, 
amit   összeírtunk   a 
feladatokkal, de a szorgos 
kezek nyomán egyre több 
pont   mellé   került   pipa, 
ami   jelezte:   ezzel   kész 
vagyunk.   A   fáradságos 
munka közben jóízűen fo-
gyasztottuk el ebédként a 
bográcsban készült paprikás krumplit és a házi készítésű 
süteményt,   amely   mellett 
egy   kis   beszélgetésre   is 
tudtunk   időt   szakítani.   A 
nap fő célja az volt, hogy a 
munka   közben   is 
megélhessük   értékeinket, 
egymás   iránti   szeretetün-
ket, és Istenünk jóságát. Az 
ifjúság nevében köszönjük 
a   résztvevőknek   a 
munkájukat, segítségüket!
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031