Hírlevél 2013. március

Az olvasáshoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201303.pdf — PDF document, 889Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
További rendszeres alkalmaink
Konfirmációi oktatás – minden pénteken 14 óra
Ifjúsági kör – minden pénteken 18 órakor
Ifjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 18 órakor
Éva kör – a hónap 2. szerdáján 18 órakor
Ádám kör ­  a hónap 3. szerdáján 18 órakor
Játszóház – a hónap 3. szombatján 10 órakor
Tervezett alkalmak
Március 24.
Virágvasárnap
10 óra Istentisztelet (Monor)
15 óra Istentisztelet (Monorierdő)
Március 28.
Nagycsütörtök
18 óra Istentisztelet (Monor)
Március 29.
Nagypéntek
10 óra Istentisztelet (Monor)
15 óra Istentisztelet (Monorierdő)
18 óra Passió olvasás (Monor)
Március 31.
Húsvét
10 óra Istentisztelet (Monor)
15 óra Istentisztelet (Monorierdő)
Április 01.
Húsvét hétfő
10 óra Istentisztelet (Monor)
Böjt - Húsvét
nagyböjt a keresztyén közösségekben   a húsvét előtti 
negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege 
húsvétra, Jézus   Krisztus feltámadásának   ünnepére   való 
felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és 
a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában 
ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldo­
zatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember  Isten 
iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a 
szegények megsegítése is.
húsvét napjainkban   a keresztények egyik   legfontosabb 
ünnepe,   a Krisztus­központú kalendárium központi  főün­
nepe. A   Biblia  szerint Jézus – pénteki keresztre feszíté­
se után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszt­
halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, 
de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig 
győzelmet   aratott   a halál felett.   Március   vagy   április 
hónapban   (a Hold állásának   megfelelően)   tartanak. A 
húsvétnak   megfeleltethető,   időben   korábbi zsidó vallási 
ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való 
szabadulás ünnepe volt. A húsvét a pészahhal ritkán esik 
egybe, mivel a Hold járása szerinti naptár és a két változó 
ünnep   számításától   függ. A   húsvét   egybeesik   a   tavaszi 
napéjegyenlőség  idején
 
tartott termékenységi ünnepekkel 
is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Újra beszélgetünk...
Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk egy sorozatot, melyben 
közismert   személyiségeket   hívtunk   meg   templomunkba 
beszélgetésre. Ezt most tavasszal szeretnénk folytatni, és 
hívunk szeretettel minden érdeklődőt  
április 6­án, szom­
baton 15 órára az evangélikus templomba, ahol találkoz­
hatunk   és   beszélgethetünk  
Rókusfalvy Pállal, akit nem 
csak   műsorvezetőként   ismerhetünk   a   médiából,   hanem 
reklám­szakemberként, zenészként, borászként – és nem 
utolsó   sorban   családapaként   köszönthetünk   körünkben.
Kérjük, viseljék szívükön ezt a programot, hirdessék csa­
ládjuk körében és ismerőseik között, támogassák részvé­
telükkel, adományaikkal, hogy lélekben és hitben megerő­
södve, gazdagodva tudjunk tovább menni életünk útján.
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti 
és vasadi evangélikusok hírlevele
2013. március
Kérjük,   rendelkezzen   adója   egyházi   1%-áról   a 
Magyarországi   Evangélikus   Egyház   javára. 
Technikai szám: 0035,
 www.teljesmosoly.hu
Kérjük, rendelkezzen adója civil 1%-áról a  Monori 
Evangélikus   Kulturáért   Alapítvány   javára. 
Adószám: 18691951-1-13
Március hónap igéje:
Az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. 
Mert az ő számára mindenki él.
Jeremiás siralmai 3,25.
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre felügyelő
Telefon: (20) 8244915
background image
Isten a lelkek végső célja és beteljesedése 
Szt. Ágoston – Vallomások XIII. 8.
Elbukott az angyal, elbukott az emberi lélek, s bukásuk 
mutatta meg az örvényt, amely sötét sorsa lett volna a 
teremtett   lelkek   egész   világának,   hacsak   mindjárt 
kezdetben ki nem adod a parancsot: legyen világosság! ­ 
s a világosság létre nem jön, s égi birodalmad minden 
lakója   értelmét,   akaratát   neked   alárendelve   s 
engedelmesen   hozzád   simulva   meg   nem   nyugszik 
Szentlelkedben,   aki   változatlan   fönséggel   őrködik   e 
mulandó mindenség fölött. (...)
Te   vagy,   Uram,   elborult   lelkünk   megvilágosítója;   te 
szövöd ki bensőnk ünnepi ruháját; kezed nyomán derül 
verőfény sötét éjszakánkra. Add nekem, Uram magadat, 
s vezess vissza engem magadhoz; mert íme, szeretlek, s 
ha   ez   kevés,   gerjessz   hatalmasabb   szeretetre.   Nincs 
nekem mértékem;  nem  tudom,  mennyivel   szeresselek 
erősebben, hogy életem folyása egyenesen kebled felé 
igazodjék s aztán meghúzódjék orcád rejtekében!
Csak azt az egyet tudom, hogy boldogtalan vagyok, ha 
benned nem vagyok. Sem magamban, sem magamon 
kívül nincs akkor nyugodalmam, s nyomorúság nekem 
minden   kincs,  minden   bőség,   ami   nem   az   én   Uram, 
Istenem!
Krisztus mondja:
 „Halott voltam, de íme, élek örökkön 
örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
(Jelenések 1,18)
Hogyan lettem evangélikus? ­ Kanczler Klára
A   történetünk   régi   időkre 
kanyarodik   vissza.   Akkoriban 
súlyos beteg volt édesapám,az volt 
a kívánsága hogy unokái legyenek 
megkeresztelve.  Sokáig   próbál­
koztunk de mindhiába, nem ment. 
A   családnak   az   a   gondolata 
támadt  hogy fölhívjuk  a  Monori 
Evangélikus   Lelkészi   Hivatalt, 
mert ismertem a lelkészt.
Nem   azt   találtuk   akit   kerestünk   de   Selmeczi   Lajos 
lelkész úr nagy szeretettel fogadott minket. Mindössze 
annyit kért hogy keresztelő után is járjunk templomba. 
A gyerekek meg lettek keresztelve. Innét már nem volt 
visszaút, mert hát nem járhatunk más gyülekezetbe mint 
a gyermekeink.
Az   elején   nagyon   nehéz   volt,   mások   a   szokások, 
számomra   ismeretlen   emberek.   Azután   telt   az   idő   a 
gyerekek konfirmáltak és én azt éreztem hogy itthon 
vagyok,   testvérekkel   akik   elfogadnak   a   hibáimmal 
együtt. Mindezt megélem a hétköznapokban is. Jó ide 
tartozni, a közösségnek meg­tartó ereje van.
Azért   nem   szakadt   meg   a   kapcsolatom   a   katolikus 
egyházzal   sem.   Édesapám   Kanczler   Mihály   hűséges 
szolgája   Istennek.   Csévharaszton   sokat   segített   a 
templom építésében is. Vele tartottam amikor Nyáregy­
házán   a   Károlyi   telepi   Kápolnában   ünnepi   Isten­
tiszteletet tartottak. Találkoztam reformátusokkal is, úgy 
gondolom ez így van rendjén, hiszen mindanynyian a 
Szerető Atya kegyelméből élünk. A keresztények együtt 
várják a Karácsonyt  Jézus Krisztus Urunk születésének 
ünnepét ki a Szentlélek  által jött  le  közénk emberek 
közé hogy megváltson minket a mi bűneinkből. A gyö­
kereink és a múltunk is összeköt minket.
Csévharaszt, 2012. november 06.
Az   Úr   2013.   esztendejének   március   12.   napján,  
édesapám   Kanczler   Mihály   visszaadta   lelkét   terem­
tőjének. Mindannyiótoknak  köszönöm hogy imádkoz­
tatok érte, és velem együtt reménykedtetek .
Fájó szívvel:   Kanczler Klára
Kötelező erkölcstan – választható hit­ és erkölcstan
2013. szeptember 1­jétől az állami általános iskolákban az 
elsős   és   az   ötödikes   gyermekek   szüleinek   választaniuk 
kell,   hogy   gyermekük   erkölcstan­   vagy   hit­   és 
erkölcstanórákon vegyen részt heti egy órában. Az ezen 
órákkal kapcsolatos szervezési és tájékoztatási feladatokat 
a   kormány   20/2012.   EMMI­rendelete   rögzíti.   Az 
alábbiakban – a szűkre szabott határidők miatt a rendelet 
társadalmi vitára bocsátott tervezete alapján – azt foglaltuk 
össze, hogy a hit­ és erkölcstanórák szervezésénél milyen 
feladataik   vannak   a   lelkészeknek   és   hittanároknak,   s   a 
jelentkezés   során   milyen   határidőkre   kell   figyelniük   a 
szülőknek idén tavasszal.
2013. március 1–14. között
Az   iskolák   igazgatói   kijelölnek   egy­egy   napot   a   leendő 
első és ötödik osztályos diákok és szüleik tájékoztatására. 
Ezt a dátumot legalább tíz nappal az esedékes időpont előtt 
megküldik   a   lelkészeknek/hittanároknak   a   korábban 
megadott elérhetőségeikre. A lelkész/hittanár részt vesz a 
tájékoztatón, és segédanyagokat mutat az érdeklődőknek. 
Ha   a   lelkész/hittanár   személyesen   nem   tud   jelen   lenni, 
akkor az általa megküldött írott anyagok megismerésére az 
igazgató a szülőknek lehetőséget biztosít.
2013. március 16–31. között
Az igazgatók az iskola honlapján, hirdetőtábláján és egyéb 
fórumokon nyilvánosságra hozzák a lelkész/hittanár által 
megküldött írott információkat.
2013. április folyamán
A   leendő   első   osztályos   diákok   szülei   a   beiratkozáskor 
választanak   az   erkölcstan­   és   a   hit­   és   erkölcstanórák 
közül.   A   lelkész/hittanár   jelen   lehet   a   beiratkozásnál, 
és/vagy papír alapú  dokumentumokat  vihet  be a szülők 
tájékoztatására.
2013. május 20­ig
A leendő ötödik osztályos diákok szülei a beiratkozáskor 
választanak   az   erkölcstan­   és   a   hit­   és   erkölcstanórák 
közül.   A   lelkész/hittanár   jelen   lehet   a   beiratkozásnál, 
és/vagy papír alapú  dokumentumokat  vihet  be a szülők 
tájékoztatására.
Kérjük a szülőket, éljenek a hitoktatás lehetőségével, és 
válasszák   az   iskolákban   az  
EVANGÉLIKUS   HIT­   ÉS 
ERKÖLCSTAN oktatást!
Selmeczi Lajos Péter
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031