Hírlevél 2012. október

Az olvashatósághoz javasoljuk a fájl letöltését, és a letöltött fájl megnyitását. A hasábok elrendezése a kétoldalas nyomtatáshoz készült.

201210.pdf — PDF document, 858Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Állandó istentiszteleti alkalmaink
Monoron minden vasárnap és ünnepnap 10 órakor
Monorierdőn minden vasárnap és ünnepnap 15 órakor
További rendszeres alkalmaink
Nyugdíjas kör – minden hétfőn 9­11 óra között
Konfirmációi oktatás – minden pénteken 14 óra
Ifjúsági kör – minden pénteken 18 órakor
Ifjúsági Filmklub – a hónap 1. péntekjén 18 órakor
Éva kör – a hónap 2. szerdáján 18 órakor
Ádám kör ­  a hónap 3. szerdáján 18 órakor
Játszóház – a hónap 3. szombatján 10 órakor
Fiatal Felnőttek Köre – a hónap 3. szombatján 15 órakor
Tervezett alkalmak
Október 22.
9 óra – Közösségépítő önkéntes munka
(Temető és templomtorony)
Október 28­31
18 óra – Reformációi sorozat
Október 31. Reformáció ünnepe
10 óra Istentisztelet (Monor)
15 óra Istentisztelet (Monorierdő)
November 1. Halottak napja
16 óra Istentisztelet (Monor ­ temető)
Imádkozzunk
Új presbitereink és tisztségviselőink szolgálatáért.
Megkeresztelt testvéreink családjaiért, és a gyászolókért.
Amit a nyár elmúltával megköszönünk...
Az elmúlt 100 évet   gyülekezet
ünk életében, melynek 
során megtartott bennünket a mi Teremtő Urunk.
A gyermektábort, és az ifjúsági lelkigyakorlatot, mely 
idén   is   sokak   számára   adott   a   testi-lelki   fáradozás 
mellett lelki feltöltődést és örömöt.
A   nyaralásokat   és   a   szabadságokat   (már   akinek 
lehetősége   volt   rá),   hogy   újult   erővel   lehessen 
belefogni a munkákba.
Amit októberben szeretnénk...
Folytatjuk Gyülekezeti Házunk felújítását is, ahol fűtés és 
elektromos korszerűsítés mellett a Gyülekezeti Terem mel-
letti helységek szigetelését, festését és használatbavételét 
tervezzük folyamatosan.
Emellett az új presbitérium vezetésével folyamatosan ki-
sebb-nagyobb   munkákkal   haladunk,   ahogy   lehetőségünk 
engedi.
Temető, illetve templomtorony takarítása közösségi munka 
keretében  2012.   október   22-én,   9   órától!!!  Várjuk 
mindazok jelentkezését, akik szívesen részt tudnak venni 
ebben,   és   segíteni   tudják   munkánkat!   Jelentkezni   és 
érdeklődni gondnokunknál lehet a 06209706417 telefonon.
Evangélikus (hit)oktatás a gyülekezet területén
Új   iskolai   tanév   kezdődött   el,   és   ez   nem   csak   a  
közoktatásra   igaz,   hanem   a   gyülekezetben   folyó   lelki  
nevelésre és a hitoktatásra is. Mindenki nagyon szeretné,  
hogy a következő generáció tagjai (gyermekei, unokái),  
olyan   felnőttekké   legyenek,   akik   képesek   arra,   hogy  
anyagilag   fenntartsák   önmagukat,   és   teljes   életet  
élhessenek. Ez azonban nem csak anyagi jólét kérdése.  
Miközben   –   általánosságban   –   egyre   magasabb   az  
életszínvonal,   aközben   egyre   jobban   elfordulnak  
egymástól az emberek, egyre magányosabbá és önzőbbé  
válnak.
Az,  hogy  véget  ér-e  a válság,  az nem  elsősorban  pénz  
kérdése,   hanem   emberség,   hit   és   bizalom   kérdése.  
Megtaláljuk   az   igazi   értékeket   egymásban   és  
önmagunkban?   Fölé   tudunk   emelkedni   kicsinyes  
önzéseinknek?   Megtanulunk   igazi   értékeket   teremteni?  
Lehet másként is élni?
Gyermekként   és   felnőttként   ezekre   a   kérdésekre 
kereshetjük   a   válaszokat   különböző   csoportjainkban,  
ahova szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A L A P K Ő
A monori, monorierdei, csévharaszti 
és vasadi evangélikusok hírlevele
2012. október
Már megint egy újabb csekk...?
Kérjük   a   testvéreket,   hogy   ne   érezzék   tolakodásnak   az   újabb 
csekket! Célunk, hogy mindenki a saját lehetőségei szerint tudja 
támogatni gyülekezetünket – akár több részletben is. - Használják 
fel belátásuk szerint.
A hónap igéje:
Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz
a hozzá folyamodókhoz.
Jeremiás siralmai 3,25.
Elérhetőségeink
Lelkészi Hivatal
2200 Monor, Bajza utca 2.
Telefon: (29) 410108
E-mail: 
Internet: 
Számlaszám: OTP 11742056-20051754
Selmeczi Lajos Péter lelkész
Telefon: (20) 8244902
E-mail: 
Kovács Endre felügyelő
Telefon: (20) 8244915
background image
Centenáriumot  ünnepeltünk
Az idén ismét lehetőséget kaptunk gyülekezet
ünkben arra, 
hogy   hálaadással   álljunk   meg   Istenünk   előtt   és 
ünnepelj
ünk.   Megemlékeztünk   arról,   hogy   1912-ben   a 
monori   evangélikusok   kezdeményezésére   megalakult   a 
Monori   Ágostai   Hitvallású   Evangélikus   Fiókegyház
majd   25   évvel   később   a  Monori   Ágostai   Hitvallású  
Missziói   Egyházközség
.  Az   eseményen   -   amely   egyben 
Tanévzáró Hálaadó Istentisztelet is volt – a hittanosok és 
az ifjúság szolgált jelenettel, versekkel és énekekkel. Az 
igehirdetésben  Krámer   György  püspök-helyettes,   a   Dél-
Pest   Megyei   Evangélikus   Egyházmegye   esperese 
emlékezett   meg   az   elmúlt   időről,   amely   történelmi 
távlatokban   ugyan   még   nem   mondható   jelentősnek,   de 
azok életében, akik ma emlékeznek és ünnepelnek, már a 
múlt.   Az   istentiszteletet   követően   a   gyülekezetben 
korábban   szolgált   –   többségében   nyugdíjas   –   lelkészek 
idézték   fel   emlékeiket,   és   az   itt   töltött   időt.  Mutagné 
Bartucz   Judit,   Selmeczi   Lajos   és   Cselovszky   Ferenc 
mellett   a   szomszéd   várból  Buday   Zsolt  lelkész,   és 
Kopcsándi Károlyné  felügyelő adta át a bényei testvérek 
köszöntését.   Amerikai   testvéreink   nevében  Anne 
Morawski
  lelkésznő   mondta   el   személyes   üdvözletét, 
melyet  Pisák   Gyöngyi  tolmácsolt,   aki   felolvasta  Bruce 
Kuenzelnek
,   a   los   alamos-i   Bethlehem   Luthean   Church 
lelkészének   írásban   elküldött   áldó   gondolatait.  Krámer 
György
  esperes   az   egyházmegye   és   az   egyházkerület 
nevében   szólt   a   jelenlévőkhöz,   majd   leleplezte   és 
megáldotta azt  az emléktáblát, amelyen a gyülekezetben 
eddig   szolgált   lelkészek   névsora   olvasható   egészen 
napjainkig. Köszönet érte Szűcs Tibornak és családjának,  
akik adományként ajánlották fel az értékes követ.
A  templomból   a   Gyülekezeti   ház   udvarára   vonult   át   a 
vendégsereg, hogy a megterített asztal mellett folytathassa 
a kötetlen beszélgetést.
Az ünneplés nem ért véget az ebéddel, hiszen a délután 
folyamán tanúi lehettünk annak, hogy a vitézi rend tagjai 
közé   emelte   a   Monori   Evangélikus   Egyházközség 
templomépítő lelkészét, Detre Lajost (post humus), és fiát, 
ifj. Detre Lajost, valamint  Detre János  nyugdíjas aszódi 
lelkészt,   volt   Pest   Megyei   esperest,   és   fiát,  ifj.   Detre 
Jánost
, a Váci Evangélikus Egyházközség lelkészét.
(További információk és képek: http://monor.lutheran.hu)
Napközis Gyermektábor
A gyülekezet ünnepe után nem sok idő volt a pihenésre, 
mert a vasárnapra hétfő következik, az ünnepre pedig – az 
ilyenkor nyár elején szokásos – gyermektábor. Az idén is a 
napközis   formát   választottuk,   amelynek   előnye,   hogy   a 
nagyokkal   együtt   a   kisebbek   is   részt   tudnak   venni   a 
programokon, hátránya viszont, hogy a szülőknek minden 
nap   meg   kell   oldaniuk   gyermekeik   eljuttatását.   (Az   az 
igazság,   hogy   minden   évben   előkerül   a   kérdés,   és   még 
mindig   nem   sikerült   mindenki   számára   elfogadható   és 
megnyugtató megoldást találni.)
Hétfőtől   szombatig   35-40   gyermek   és   fiatal   töltötte 
napközben   az   időt   a   Gyülekezeti   Ház   falai   között,   és 
élvezte   az   egyszerre   kellemes   és   hasznos   programok 
sokaságát. Az idei téma: „Indián tábor” volt, amely nem 
csak a felnőttek számára volt romantikus és nosztalgikus, 
hanem a gyerekek is élvezték a lehetőséget, amely nem 
csak egy számukra idegen életformába enged betekintést, 
hanem   egy   kicsit   ki   is   zökkenti   őket   az   unalmas   és 
egyhangú hétköznapokból, a számítógép és a tévé mellől.
A programban idén is sokat segítettek a fiatalok, akik a 
zenélésben,   a   játékok   vezetésében,   a   csoportok 
vezetésében   és   felügyeletében   igyekeztek   felnőni   a 
feladathoz, és ez sikerült is nekik.
A napok sorában most is helyet kaptak a bibliai történetek 
mellett a testmozgásos és szellemi vetélkedők, a kézműves 
tevékenységek,   a   mindennapi   életből   vett   tanulságos 
történetek.   Idén   is   helyet   kapott   a   programban   egy 
kirándulás:   pénteken   a   budapesti   Ability   Park   adott 
lehetőséget   a   táborozóknak   arra,   hogy   betekintést 
nyerhessenek a fogyatékkal élők életébe. Kerekes széket, 
sötét   szobát,   a   jelnyelv   alapjait,   és   más   –   számunkra 
különleges, de mások számára a hétköznapi életben való 
boldogulást   jelentő   –   eszközöket   és   kommunikációs 
formákat ismerhettünk meg.
Az idén is szombaton zárult a tábor, amikor a szülők és az 
érdeklődők   kaphattak   egy   kis   ízelítőt   az   eltelt   hétből, 
megismerhették a történeteket, és egy közös ebéd mellett 
épülhetett tovább a gyerekek és a felnőttek gyülekezeten 
belüli közössége.
Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik részt vettek a 
táborban,   akik   segítették   gyülekezetünk   gyerekek   és 
fiatalok között végzett munkáját!
(További információk és képek: http://monor.lutheran.hu)
Ifjúsági lelkigyakorlat – evangélikus módra
Gyülekezetünk ifjúságának néhány tagja vállalkozott arra, 
hogy egy - evangélikus egyházunkban nem nagyon ismert, 
- különleges formában töltsön el másfél napot. Augusztus 
3-án   délután   kerékpárra   ültek,   és   átkerekeztek 
Monorierdőre,   a   katolikus   templomhoz,   hogy   egy   kicsit 
félrevonulva   a   világ   zajától   figyelhessenek   Jézus 
Krisztusra.
A lelkigyakorlatot közös vacsorával kezdtük, majd áhítatra 
gyülekeztünk a templomba, ahol evangélikus egyházunk 
énekelt   liturgikus   rendjével   (17.   liturgia)   ismerkedtünk 
meg.   Az   áhítat   megadta   az   együttlét   alaphangját,   és 
elindított   bennünket   Jézus   nyomában   „fel   a   hegyre”,   a 
téma ugyanis Jézus megdicsőülése (Máté 17,1-9).
Az   estét   filmvetítés,   majd   éjszakába   nyúló   beszélgetés 
zárta. Másnap korán keltünk, hogy az egyéni csendesség és 
az áhítat megadja a nap alaphangját. A lélek táplálása után 
a test táplálása következett, hogy tovább bírjuk az "utat", 
Jézus   követésében.  A   második   nap   több   blokkból   állt, 
melyekhez kapcsolódóan meditatív bibliatanulmány, majd 
pedig   egyéni   feldolgozás   (meditáció)   következett.   Így 
közösen,   illetve   külön-külön   is   átélhettük   személyes 
életünkben   azt   a 
történetet,   melyet   a 
Szentírásból  már jól 
ismerhettünk.
A   komoly   belső, 
lelki   munka   mellett 
azért nem maradt el 
a   játék   és   a 
kikapcsolódás   sem. 
Volt   lehetőség   cso-
csózni   és     asztaliteniszezni   is.  A  szombat,   és   maga   a 
program   is,   áhítattal   fejeződött   be,   hogy   aztán   magunk 
mögött mindent rendbe téve, újra kerékpárra pattanjunk, és 
elinduljunk „lefelé a hegyről” - vissza, hazafelé.
Összességében   elmondható,   hogy   –   táborhoz   képest   – 
rövid, de értékes időt tölthetett el aki vállalkozott erre a 
különleges   programra,   és   reménység   szerint   elegendően 
gazdag   élményt   adott   ahhoz,   hogy   egy   újabb   alkalom 
esetén   már   bátrabban,   és   akár   hosszabb   időre   is 
vállalkozzanak fiataljaink, és akár felnőttjeink is.
(További információk és képek: http://monor.lutheran.hu)
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031